کتاب استنلی و آموزش متضادها (آشنایی با مفاهیم پایه)

22,000 تومان

کتاب حاضر برای گروه سنی “الف” طراحی شده است و به آموزش مفاهیم متضاد مثل داخل و بیرون، بلندی و کوتاهی، پر و خالی، آهسته و سریع و بزرگ و کوچک می پردازد.

ناموجود

کتاب استنلی و آموزش متضادها (آشنایی با مفاهیم پایه)
کتاب استنلی و آموزش متضادها (آشنایی با مفاهیم پایه)

ناموجود

فروش عمده